HỒ SƠ HOÁ CHẤT

Đăng ký đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

Đối tượng thuộc quy định tại Điều 8, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp để thông quan khi xuất khẩu, nhập khẩu. Tiền chất công nghiệp là các hóa chất quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp

Đối tượng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Điều 14, Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất có ít nhất 01 hóa chất thuộc Phụ lục IV kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP với khối lượng tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm lớn hơn hoặc bằng ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục IV phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm mà dự án có hoạt động và trình bộ quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định, phê duyệt trước khi chính thức đưa dự án vào hoạt động.

Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất

Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất trừ trường hợp đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt động.

Biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu

Đối tượng phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu và Điều 1 Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014.