Quản lý môi trường Khu công nghiệp

– Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp về các vấn đề môi trường phát sinh trong Khu công nghiệp;

– Bố trí ít nhất 03 cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường có tình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên nghành: Quản lý môi trường; khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường; hóa học; sinh học và có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường (theo quy định tại khoản 1 điều 15 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015);

– Trực tiếp vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và quản lý các vấn đề môi trường trong khu công nghiệp; Đảm bảo thiết bị đo lưu lượng nước thải đầu vào, thiết bị quan trắc tự động duy trì hoạt động 24/24 giờ và truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương Bố trí ít nhất ba (03) người quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, trong đó cán bộ phụ trách phải có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành công nghệ môi trường, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, kỹ thuật điện hoặc kỹ thuật cấp, thoát nước (theo quy định tại khoản 3 điều 9 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015);

– Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường (theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020);

– Rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp gửi Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm ((theo quy định tại khoản 4 điều 15 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015);

– Lập báo cáo hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018) gửi cơ quan có thẩm quyền;

– Đột xuất kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các nội quy, quy định của khu công nghiệp đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp

Quản lý môi trường Cụm Công nghiệp

– Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp về các vấn đề môi trường phát sinh trong Cụm công nghiệp;

– Trực tiếp vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và quản lý các vấn đề môi trường trong cụm công nghiệp (theo quy định tại khoản 2 điều 5 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016);

– Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường (theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020);

– Bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường có tình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên nghành: Quản lý môi trường; khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường; hóa học; sinh học. Cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường được tập

huấn định kỳ hàng năm về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường (theo quy định tại khoản 4 điều 7 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016);

– Rà soát, tổng hợp báo cáo của các cơ sở trong cụm công nghiệp, định kỳ báo cáo kết quả quan trắc môi trường, công tác bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, các cơ sở trong cụm công nghiệp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm (theo quy định tại khoản 6 điều 7 Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016);

– Đột xuất kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường và các nội quy, quy định của Cụm công nghiệp đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp.

 
Quản lý môi trường cho các doanh nghiệp

1, Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường:

  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và Hồ sơ đề nghị kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
  • Giấy phép khai thác nước (nếu có hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất với quy mô thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép);
  • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  • Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại (nếu khối lượng CTNH phát sinh lớn hơn 600kg/năm).

2, Tư vấn các vấn đề liên quan đến môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động thực tế

3, Nhắc nhở, hướng dẫn hoặc hỗ trợ lập các loại báo cáo định kỳ:

  • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
  • Báo cáo hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải;
  • Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, việc thực hiện các quy định của giấy phép tài nguyên nước;

4, Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, sắp xếp, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vấn đề môi trường;

5, Tham gia tiếp đón các đoàn thanh kiểm tra, hỗ trợ giải trình các nội dung về môi trường