Đối tượng:

Tất các các cơ sở sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường

Mục đích:

– Xác định ưu, nhược điểm của hệ thống quản lý môi trường (của công ty/dự án);

– Đánh giá mức độ tuân thủ (của công ty/dự án) đối với các quy định môi trường;

– Giảm thiểu tác động do rủi ro đối với con người, môi trường do các vấn đề ô nhiễm, sự cố môi trường, an toàn gây nên;

– Cải thiện công tác quản lý môi trường của công ty/dự án